Name Editor Tool

From wikitammi

Nimien muokkaustyökalu

Tehtävä

Nimien muokkaustyökalulla (Name Editor Tool) vakioidaan sukupuun henkilönimiä satunnaisten kirjurikäytäntöjen eliminoimiseksi ja, tuplahenkilöiden helpommaksi löytämiseksi sukupuusta ja sulautukseen. Esim. Grampsin "MultiMerge" ja "Family Auto Merge Tool" toimivat sitä tehokkaammin, mitä yhdenmukaisempaa nimiaines on. Lisäksi työkalulla huolletaan henkilöiden ensisijaisia ja vaihtoehtoisia nimityyppejä.

Asentaminen ja käynnistys

Työkalu koostuu kahdesta python- ja yhdestä glade-tiedostosta, jotka talletetaan kansioon ..\AppData\Roaming\gramps\gramps51\plugins\NameEditor. Lisäksi työkalun suomen kielen käännöstiedosto addon.mo sijoitetaan em. kansion alakansioon ..\locale\fi\LC_MESSAGES . Asennusohje??

Grampsin käynnistyksen jälkeen työkalu löytyy Isotammi Tools-ryhmästä - Nimen muokkaustyökalu listaa vähän aikaa mietittyään sukukannan henkilöt riveittäin, aakkostettuna suku- ja etunimittäin. Listaikkunan yläosassa vasemmalla on rivien tekstikenttä suodatukselle. Sen arvo kohdistusta voidaan tarkentaa nimenosiin ja sukupuolella sekä nimityypillä. Myös säännöllisiä lausekkeita (regex) voi käyttää. Listaikkunan yläosassa oikealla ovat muokkausmääritykset, joista jäljempänä tarkemmin.

Listalla henkilörivit on aakkostettuna suku- ja etunimittäin. Rivin tiedot ovat henkilön tunnus Grampsissa (Id), sukupuoli (M=mies,F=nainen,?=tuntematon), sukunimen Etuliite, varsinainen Sukunimi, Etunimet, Loppuliite (sisältää Isotammen käytännön mukaan patro/matronyymitiedon), Nimike (henkilön Titteli) ja Tyyppi (syntymä, avio, tunnettu mm.).

Oheisessa kuvassa, jossa listaan on suodatettu "r" kirjaimen sisältävät henkilöt, on esimerkkejä muokkaustarpeesta. Tilanne on hyvin tyypillinen, kun sukupuuhun on yhdistetty aineistoa useasta lähteestä, jolloin yhtenäistä käytäntöä ei ole

  • matronyymi pitäisi siirtää Loppuliitteeseen
  • loppuliitteitä (patronyymejä ja matronyymejä on sekaisin suomeksi ja ruotsiksi
  • patronyymiä on lyhennetty (Joh.sson)
  • sukunimessä poiketaan suosituksesta, miten tuntematon nimenosa merkitään
  • etunimi ja patronyymi ovat samat
Nimen muokkaustyökalun näyttöKäyttö

Jos suodatusteksti kohdistuu johonkin nimenosaan, poistetaan rasti "Kaikki" ruudusta ja rastitetaan haluttu/halutut nimenosat. Jos sukupuolella ei ole merkitystä, jätetään siihen "Kaikki" valinta, muuten valitaan ko. sukupuoli. Regex-ruutu rastitetaan silloin, kun sen mukainen sääntö on "Suodin"-tekstissä. Suodatus käynnistetään "Etsi" painikkeella ja listalla on sen jälkeen vain ehtojen mukaiset henkilörivit. "Listaa kaikki" painikkeesta palataan suodattamattomaan listaan.

Käytännössä kannattaa

  • tarkastella rivejä suodatettuna esim. naisten etunimillä, koska tällöin riveihin tehtävät muutokset voivat olla soveltumattomia miehille (esim. "Christ:" voidaan turvallisesti tulkita naisen nimeksi "Christina", mutta miehille se olisi "Christer" tai Christian").
  • hoitaa ensin pois nimenosien lyhenteet. Niiden alkusuodatukseksi kirjoitetaan "Suodin"-tekstiin esim. ";", ".", ";" , ".sson" tai muu merkkijono, jolla kirjurit ovat seurakunnassa lyhentäneet nimenosia.
  • kohdistaa muunnokset listariviltä valittuihin henkilöihin. Valinta voidaan tehdä kerralla kaikkiin riveihin tai poimimalla yksittäisiä rivejä. Jälkimmäinen tapa voi olla työläs, jos alkuperäinen suodatus valitsi suuren joukon rivejä. Tällöin tarkennetaan suodatustekstiä (esim. ":" eli valitse kaikkien henkilöiden ":" lyhennetyt etunimet ja patronyymit, mutta "miehet, etunimi, "Henr:" listaisi vain rivit, joissa etunimi "Henr:" voidaan turvallisesti purkaa muotoon "Henric".

Nimityyppi

Grampsissä on joukko vakioituja nimityyppejä (Syntymänimi, Avionimi, Tunnettu nimi, Tuntematon), joiden lisäksi sukututkija voi määrittää omiakin tyyppejä (tavallisia on mm. Sotilasnimi, Otettu nimi, Aatelointinimi, Taiteilijanimi). Henkilöllä voi olla useita nimiä, joista yksi valitaan ensisijaiseksi ja näkyy henkilölistassa ja muut määritetään vaihtoehtoisiksi nimiksi. Jokaisessa pitää olla kuitenkin etunimi sekä patronyymi ja/tai sukunimi. Ks. myös Laatuohjeita sukututkijalle-ohjetta nimikäytännöstä.

Työkalu lataa valintalistaan kaikki sukukannassa olevat nimityypit ja rivejä voidaan suodattaa sekä muokata nimityypeittäin. Listalla henkilön rivillä ensisijaisen nimen tyyppi on lihavoituna.

Muokkaussäännöt

Listaikkunan yläosassa oikealla ovat kentät ja painikkeet muokkauksen suorittamiseen. Peruskäytössä valitaan ensin nimenosan rivi, jota muokataan, kirjoitetaan siihen nykyinen arvo ("Vanha arvo") ja haluttu arvo ("Uusi arvo"). Esim. miehillä "Joh." etunimessä suodatetuissa nykyiseen arvoon kirjoitetaan Joh. ja uuteen arvoon Johan.

Muokkaus vaikuttaa vain niihin riveihin, jotka on valittuna listalla. Pelkkä suodatus ei valitse rivejä!

Kaikki rivit valitaan kerralla näppäinyhdistelmällä CTRL+A.

Korvaus vaikuttaa tekstin osaan. Esim. jos etunimi on "Lars Sim:" ja "Sim:" halutaan muuntaa muotoon "Simon", kirjoitetaan vanhaan arvoon Sim: ja uuteen arvoon Simon. Etunimi on tämän jälkeen "Lars Simon".

Regex-sääntö on käytettävissä rastittamalla.

Muokkaukseen voi aktivoida "Erikoistoiminnoilla" , jonka rastitus avaa mahdollisuuksia nimenosien keskinäisiin siirtoihin. (esimerkkejä käytöstä!)

Muokkaus suoritetaan "Korvaa"-painikkeella. "Peru edellinen muutos"-painikkeella peruutetaan viimeksi tehdyt korjaukset. Vääräksi osoittautunut muunnos voidaan peruuttaa myös pitämällä valitut rivit ja tekemällä vastamuunnos, esim. Vanha ="Henricz" > Uusi ="Henric".

Perumismahdollisuuden takia kannattaa työkalun käyttöä opetella kokeilemalla rohkeasti erilaisia muunnoksia esim. yhdelle tai muutamalle nimelle kerrallaan.

Huomioitavaa

Listarivin napsautus avaa ao. Henkilömuokkaimen. Siinä voi tehdä pistekohtaisia muutoksia, so. vain ao. henkilöllle tarvittavaa muokkausta kuten siirrot ensisijaisen ja vaihtoehtoisten nimen välillä, hyvin harvinaisen sukunimen kirjurivirheen oikaisun tai patronyymiin livahtaneen sukunimen siirron sukunimeen.

Sukupuoli on olennainen osa muokkausta. Nimen muokkaustyökalulla ei voi muokata sukupuolia, vaan siihen on käytettävissä "NameMerge" ja "SetGender" työkalut. Kun niitä käyttää etukäteen tai Nimen muokkaustyökalun välillä keskeyttämällä saadaan sukupuolien kooditus parempaan kuntoon ja tehostetaan Nimen muokkaustyökalun iskukykyä.