Revision history of "Perheluettelo"

From wikitammi

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:57, 15 November 2020PeterPower talk contribs 440 bytes +440 Ak: Uusi sivu: Perheet-lehdellä avautuu '''Perheluettelo'''. Perheitä voi hakea kummankin puolison sukunimellä. Perhe-sarakkeessa on parisuhteen tyyppi ja suhteen kesto. Tyyppi toimii linkkin...